Blennies

Kamohara Blenny
Smithii Blenny
Striped Blenny
White Blenny